Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Handelsregister nummer: 24378533
BTW nummer: NL 807415807B01


ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. Gelling Management
S.A. Gelling Management B.V.
gevestigd te Rotterdam
b. Opdrachtgever
Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Gelling Management onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Gelling Management een Opdracht heeft gegeven
c. Opdracht
De Opdracht van een Opdrachtgever aan Gelling Management tot het verzorgen van deelname aan een congres, workshop, evenement of feest, al dan niet ten behoeve van het personeel van betreffende bedrijf of instelling, de Opdracht van Opdrachtgever aan Gelling Management tot het verrichten van diensten zoals het organiseren van een congres, workshop, evenement of feest, alles in de ruimste zin des woord.
d. Deelnemer
De Particulier of de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een door Gelling Management verzorgd congres, workshop, evenement of feest.
e. Aanmelding
De inschrijving van een Deelnemer voor een congres waarbij een overeenkomst tot het leveren van informatie wordt aangegaan.
f. Documentatiemateriaal
Documentatie, dictaten of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Gelling Management en op alle door Gelling Management gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken.
2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien Opdrachtgever zorgdraagt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Gelling Management deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Gelling Management voor alle claims van Deelnemer, in het geval Gelling Management jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden jegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3. Overeenkomsten
Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden Gelling Management slechts voorzover deze wijzigingen schriftelijk door Gelling Management zijn aanvaard of voorzover Gelling Management feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.
3.1 Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur, de omvang en technische uitvoering van de Opdracht, Documentatiemateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Gelling Management, doch kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.2 Voorzover Gelling Management voor een juiste nakoming van haar overeenkomst afhankelijk is van informatie van, of medewerking door Opdrachtgever, is Gelling Management uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van informatie of verlenen van die medewerking.
3.3 Fouten van geringe aard in het Documentatiemateriaal of andere door Gelling Management vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het Documentatiemateriaal en/of het Congres, danwel weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. Elke wijziging van het BTW-tarief zal aan de Opdrachtgever en Deelnemer worden doorberekend.
4.2 De in offertes en overeenkomsten genoemde tarieven en/of prijzen van derden zijn slechts bindend voor Gelling Management indien en voorzover terzake met derden bindende afspraken worden gemaakt.
4.3 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolgen hebben. De wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.
4.4 Gelling Management behoudt zich het recht voor de overeengekomen en/of in de offerte genoemde tarieven en prijzen die voor zijn eigen diensten worden berekend, aan het begin van elk kalenderjaar, in het kader van een algemene tariefswijziging, aan te passen indien en voorzover zich veranderingen voordoen in de loonkosten of in andere kostenfactoren. Een dergelijke wijziging kan niet plaatsvinden gedurende de eerste drie maanden na aanvraag van de overeenkomst met Opdrachtgever. Gelling Management verplicht zich de Opdrachtgever van voorgenomen wijziging in kennis te stellen.
4.5 Opdrachtgever dient bij het aangaan van de overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, een voorschotnota ter hoogte van 50% van het begrote bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De eindfactuur (voor de uren en kosten van Gelling Management) volgt na de Opdracht en dient te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5. Levering, levertijd
5.1 Alle door Gelling Management genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgelegd op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Gelling Management is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Gelling Management en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Gelling Management te worden voldaan door storting of overschrijving op een door Gelling Management aan te geven rekening.
6.2 Indien betalingen niet plaatsvinden binnen de gestelde termijn, is de Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling nodig is. Bij niet, of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten voor rekening van de Opdrachtgever of Deelnemer. De buitengerechtelijke inningkosten bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00.
6.3 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen tenminste 8% rente danwel de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.
6.4 Gelling Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van Deelnemersgelden die, geheel of gedeeltelijk, niet of binnen de daarvoor gestelde termijn door Deelnemers zijn voldaan. Het risico is en blijft te allen tijde bij Opdrachtgever.
6.5 Gelling Management heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering door Gelling Management van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Gelling Management is ontvangen.
6.6 Facturen van door Gelling Management namens Opdrachtgever ingeschakelde derden zullen door Gelling Management worden gecontroleerd en na akkoordbevinding aan Opdrachtgever ter betaling ter hand gesteld, en dienen binnen de daarvoor gestelde termijn door Opdrachtgever te worden betaald, tenzij Gelling Management deze facturen inmiddels voor Opdrachtgever heeft betaald. In dat laatste geval is Opdrachtgever de betreffende kosten aan Gelling Management verschuldigd, en zal Opdrachtgever deze op eerste verzoek van Gelling Management voldoen. Tevens kan aan Opdrachtgever een garantiesom voor betalingen aan derden worden gevraagd.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Gelling Management vervaardigde materiaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht, berust bij Gelling Management tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Gelling Management vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal enkel en alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikkingstellen van enig onderwijsmateriaal of -werk, is zonder voorgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Gelling Management niet toegestaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens
De aansprakelijkheid van Gelling Management voor aan Gelling Management toerekenbare schade is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het totaalbedrag van de uit hoofde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, aan Gelling Management toekomende bedragen. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook zijn uitgesloten.
8.1 Gelling Management aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.
8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Gelling Management gesloten overeenkomst, dienen Deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.
8.3 Al het door Gelling Management ontwikkelde en/of samengestelde documentatiemateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Gelling Management op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gelling Management aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
8.4 Indien de Opdracht wordt gehouden onder naam en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, aanvaardt Gelling Management geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij Deelnemers, sprekers en andere derden ten gevolge van de Opdracht, enig ander evenement en/of de organisatie daarvan mocht ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart Gelling Management tegen dergelijke aanspraken.
8.5 Gelling Management verplicht zich alle door de Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Gelling Management niet dan na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd.
8.6 Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Gelling Management ter beschikking gestelde gegevens zullen door Gelling Management vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Annulering
9.1 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een congres bepaalt Gelling Management in samenspraak met Opdrachtgever een voorgenomen congres te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
9.2 Annulering van deelname door een Deelnemer kan slechts, tenzij anders vermeld op het aanmeld/registratieformulier, schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling: bij schriftelijke annulering tot twee weken voor aanvang van het congres, brengen wij een bedrag, zoals vermeld op het registratieformulier, aan administratiekosten in rekening. Indien minder dan twee weken voor aanvang wordt geannuleerd, is het gehele factuurbedrag verschuldigd.
9.3 De Opdrachtgever is tot uiterlijk één maand voor datum van (aanvang van) de Opdracht bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval Opdrachtgever aan Gelling Management de kosten is verschuldigd van de reeds door Gelling Management aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient Opdrachtgever alle kosten van door Gelling Management ten behoeve van de Opdracht ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan Gelling Management, indien Gelling Management deze derden op eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is Opdrachtgever aan Gelling Management een vaste schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 15% van het netto totaalbedrag van de voor de diensten van Gelling Management in de overeenkomst opgenomen vergoedingen.
9.4 Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever korter dan één maand voor (aanvang van) de Opdracht is Opdrachtgever de in de offerte opgenomen totaalvergoedingen verschuldigd aan Gelling Management en ingeschakelde derden en dient hij Gelling Management een schadevergoeding te betalen met een minimum van 25% van de begrote totaalvergoeding.

Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is Gelling Management gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten, zonder dat de Opdrachtgever aanspraken op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
10.2 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, energiestoring, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, waterschade, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Gelling Management naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
10.3 Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door Gelling Management in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Gelling Management reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Gelling Management kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst annuleren en/of ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
b. Opdrachtgever zijn activiteit staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest, of zijn overdraagt of fuseert;
c. Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door Gelling Management bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft hersteld.
11.2 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Gelling Management bij wanprestatie van Opdrachtgever rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 12. Non Concurrentie
12.1 Het is Opdrachtgever verboden om, zonder schriftelijke instemming van Gelling Management binnen 12 maanden na beëindiging van enige Opdracht medewerkers van Gelling Management (ongeacht hun functie en/of specialisatie) te benaderen om soortgelijke werkzaamheden voor Opdrachtgever te gaan verrichten, en/of enigerlei vorm van (bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt) een (vorm of afgeleide daarvan) arbeidsovereenkomst aan te bieden hetzij voor bepaalde hetzij voor onbepaalde tijd. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op eventueel door Gelling Management ingeschakelde derden welke namens Gelling Management de opgedragen activiteiten verrichten.
12.2 Bij overtreding van het beding sub 1 verbeurt Opdrachtgever zonder enigerlei vorm van ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 100.000,00 alsmede een boete van € 2.500,00 voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 50.000,00.

Artikel 13. Persoonsregistratie
13.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Gelling Management wordt aan Gelling Management toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Gelling Management uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Gelling Management zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam
14.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn op 26 januari 2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, handelsregisternummer 24378533
BTW nr. NL 807415807B01